مداخلات درکی-حرکتی

خانه مداخلات درکی-حرکتی

حیطه مداخلات درکی-حرکتی

مهارت های ادراکی- حرکتی نتیجه تلفیق موفقیت آمیز اطلاعات حسی و واکنش های حرکتی هستند که طی اجرای آنها فرد به طور همزمان از نظر ذهنی و جسمی درگیر میشود. تمامی فعالیت های مدرسه مانند ارتباط برقرار کردن، خواندن، نوشتن، صحبت کردن و ... جزء مهارت های درکی- حرکتی محسوب میشوند و یادگیری آنها مستلزم درگیری همزمان کامپوننت های ذهنی و جسمی است. بنابراین کودکانی که دچار ضعف در این مهارت ها هستند، اغلب در یادگیری خواندن و نوشتن نیز دچار مشکل میشوند.
یکی از بارز ترین نمونه های کار آیرز که در رشد درک کودکان مورد استفاده قرار گرفت، تمرکز بر پردازش حسی به ویژه در مورد حواس سطح بالا(تعادلی، لامسه و عمقی) بود. از نقطه نظر یکپارچگی حسی این حواس بسیار مورد تاکید قرار می گیرند زیرا حواس ابتدایی و اصلی هستند و روابط متقابل کودکان با جهان را در سال های اولیه ی زندگی کنترل می کنند. نظریه ی یکپارچگی حسی دارای سه جزء است که جزء اول درباره ی رشد عملکرد طبیعی، یکپارچگی حسی و توصیف آن است. جزء دوم اختلال عملکرد یکپارچگی حسی را بیان می کند و جزء سوم روش درمانی شامل تکنیک های یکپارچگی را معرفی می نماید.

مهارت های درکی- حرکتی مبتنی بر حرکت هستند و کامپوننت های ذهنی به طور ثانویه به آنها اضافه میشوند. به عبارت دیگر در کودکانی که در مهارت های حرکتی همچون پریدن، دویدن، گرفتن و پرتاب کردن دچار مشکل هستند، مسیر های عصبی مربوط به این حرکات به طور کامل توسعه نیافته اند. توسعه این مسیر ها پیش نیاز دستیابی به مهارت های درکی-حرکتی است. از این رو فعالیت های درکی- حرکتی یک روش اثبات شده برای بهبود سلامت و یادگیری طیف وسیعی از کودکان با اختلالات ذهنی و جسمی در همه جنبه ها میباشند.
یکی از بارز ترین نمونه های کار آیرز که در رشد درک کودکان مورد استفاده قرار گرفت، تمرکز بر پردازش حسی به ویژه در مورد حواس سطح بالا(تعادلی، لامسه و عمقی) بود. از نقطه نظر یکپارچگی حسی این حواس بسیار مورد تاکید قرار می گیرند زیرا حواس ابتدایی و اصلی هستند و روابط متقابل کودکان با جهان را در سال های اولیه ی زندگی کنترل می کنند. نظریه ی یکپارچگی حسی دارای سه جزء است که جزء اول درباره ی رشد عملکرد طبیعی، یکپارچگی حسی و توصیف آن است. جزء دوم اختلال عملکرد یکپارچگی حسی را بیان می کند و جزء سوم روش درمانی شامل تکنیک های یکپارچگی را معرفی می نماید.

توانبخشی کودکان اغلب به دلیل کمبود انگیزه و نبود نظارت دقیق میزان پیشرفت، برای درمانگران چالش زاست.توانبخشی مهارت های درکی- حرکتی آنها نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. از این رو ابزار انتخابی برای توانبخشی این کودکان بهتر است برای آنها سرگرم کننده بوده و انگیزه آنها را برای دریافت خدمات درمانی افزایش دهد. مطالعه ای که در سال 2006 به منظور مقایسه میزان انگیزه کودکان در دو روش درمانی واقعیت مجازی و درمان رایج صورت گرفت، نشان داد که از نظر کودکان و همچنین والدینشان، واقعیت مجازی نسبت به درمان رایج برای کودکان سرگرم کننده تر بوده و آنها انگیزه بیشتری نسبت به توانبخشی به روش واقعیت مجازی نشان دادند، از این رو مداخلات درکی- حرکتی در قالب واقعیت مجازی ،برای کودک فیدبک بینایی فراهم کرده، مداخله ای ایمن، سرگرم کننده ومورد علاقه کودک بوده و با امکان تکرار و تمرین بالایی که دارد، سطح مشارکت وی را در درمان افزایش داده و موقعیت های فراوانی را در گستره ای از تمرینات برای وی فراهم میکند. در نتیجه انجام مداخلات توانبخشی، در قالب واقعیت مجازی در تلقیق با توانبخشی رایج میتواند نتایج موثرتری بر بهبود توانایی های درکی- حرکتی این کودکان داشته باشد.
یکی از بارز ترین نمونه های کار آیرز که در رشد درک کودکان مورد استفاده قرار گرفت، تمرکز بر پردازش حسی به ویژه در مورد حواس سطح بالا(تعادلی، لامسه و عمقی) بود. از نقطه نظر یکپارچگی حسی این حواس بسیار مورد تاکید قرار می گیرند زیرا حواس ابتدایی و اصلی هستند و روابط متقابل کودکان با جهان را در سال های اولیه ی زندگی کنترل می کنند. نظریه ی یکپارچگی حسی دارای سه جزء است که جزء اول درباره ی رشد عملکرد طبیعی، یکپارچگی حسی و توصیف آن است. جزء دوم اختلال عملکرد یکپارچگی حسی را بیان می کند و جزء سوم روش درمانی شامل تکنیک های یکپارچگی را معرفی می نماید.

تمرکز خدمات توانبخشی در این حیطه:

 • Praxis
 • Laterality (unilateral، bilateral، cross lateral)
 • تعادل
 • Body image
 • ارتباطات فضایی
 • مهارت های حرکتی(راه رفتن، دویدن، پریدن، لی لی کردن و…)
 • مهارت های منیپولیشن

خدمات توانبخشی در هر یک از زمینه های فوق با توجه به مرحله رشدی مراجع ( حرکات درشت، حرکات ظریف، مهارت های شناختی و مهارت های اجتماعی) انتخاب شده و تعدیل میابد.

ارزیابی های مورد استفاده در این حیطه:

 • Bruininks oseretsky test
 • Peabody test
 • Bayley scales of infant & toddler development motor scale

تماس سریع

 • آدرس تهران - خیابان شریعتی بلاتر از میرداماد - روبروی متروی شریعتی – خیابان زیبا ساختمان پزشکان زیبا - پلاک 58 – طبقه 3 - واحد 6
 • تلفن 22854975 / 22854651