تجویز سمعک

سمعک ها ابزار الکترونیکی هستند که در گوش یا پشت گوش قرار می گیرند. ادیولوژیست با تخصص خود بهترین سمعک را با توجه به شدت کم شنوایی و شیوه زندگی و نیاز های فرد تجویز مینماید.انواع سمعک های هوشمند و فراهشمند و نامرئی و ضد اب از فن اوریهای جدید تکنولوژی امروز است

ارزیابی شنوایی کودکان:

ارزیابی شنوایی در کودکان به علت اهمیت ان در یادگیری و صحبت کردن و ارتباطات اجتماعی بسایر مهم است . تست های معتبر برای ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان ABRو OAE است . تهیه ی زودهنگام سمعک به منظور افزایش مهارت شنیداری کودک و یادگیری مهارتهای زبانی امری ضروری است. شواهد نشان می دهد که سمعک ها بهتر است که قبل از سن ۶ ماهگی تهیه شوند.

ارزیابی شنوایی بزرگسالان:

هدف اصلی  آزمایشات شنوایی  بررسی میزان شنوایی و تشخیص درصد کم شنوایی و بررسی محل ضایعه  است. آزمون های مهم این ارزیابی شامل ادیومتری تون خالص یا PTA و آزمون ایمیتانس یا   Tympanometry&Reflexes میباشد. برای بررسی استانه دریافت گفتار فرد و میزان درک کلمات نیز ازمایش SRT و SDS انجام میشود.

توانبخشی وزوز:

وزوز گوش درك صدا در گوش یا سر، بی‌ارتباط با منع خارجی، است و انواعی از صداها مثل صدای سوت، هوهو و وزوز و… را شامل میشود. علل وزوز گوش هنوز مبهم است  .وزوز از هر طریقی که ایجاد شده باشد بر زندگی فرد مبتلا تاثیر مخرب خواهد داشت.متأسفانه هنوز  درمان قطعی برای وزوز  پیدا نشده است.تمام تلاش تیم توانبخشی وزوز ، عادت دادن فرد مبتلا به وزوز وبرداشتن تمرکز فرد از روی وزوز و توجه به سایر محرکات است  که باعث آسایش بیشتر و نشنیدن صدای مزاحم وزوز خواهد شد.  از طریق :صوت درمانی نروفیدبک TDCS,CBT,

ارزیابی شنوایی مرکزی:

در مواردی که علیرغم آستانه های شنوایی هنجار ، افراد از مشکلاتی نظیر اختلال درک گفتار در محیط های شلوغ، مشکل در مکان یابی منابع صوتی،  یاد اوری شماره تلفن ها و اطلاعات شنیداری دیگر رنج میبرند. این اختلال در کودکان به صورت  ناتوانی در یادگیری و نارسایی توجه خود را نشان میدهد که موجب افت تحصیلی و مشکلات ارتباطی میگردد.آزمونهای مرکزی از جمله آزمونهای دایکوتیک، پردازش زمانی،فرکانسی و توجه شنیداری و درک گفتار در نویز کمک به شناسایی اینگونه موارد و توانبخشی سریعتر انها میکند

سرگیجه:

مهمترین بخش در امر تعادل، در گوش داخلی قرار دارد .سرگیجه  علتهای متعددی دارد اما مهمترین آن به دلیل تغییرات جابجایی بلورهای «کربنات کلسیم» در دستگاه تعادل گوش داخلی است و وقتی این گیرنده ها دچار مشکل می شوند، با چند اقدام می توان به راحتی سرگیجه را کاهش داد.تاریخچه گیری دقیق و ارزیابی  دستگاه تعادل، دستگاه شنوایی ، توانبخشی و مانورهای  سرگیجه از جمله اقدامات مفید در این حوزه است.