تست ارزیابی تخصصی

مدت زمان ارزیابی

دامنه سنی

حیطه های مورد ارزیابی

عنوان تست

15-20 دقیقه

1-42 ماهگی

Fine motor: prehention- یکپازچگی درکی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی- سرعت حرکت

Bayley scales of infant & toddler development motor scale

Gross motor: پوزیشن استاتیک- تعادل- برنامه ریزی حرکتی- هماهنگی و جا به جایی

45-60 دقیقه

1-84 ماهگی

Fine motor :grasp –hand use – EHC- manual dexterity

Peabody test

Gross motor: reflex- تعادل- جا به جا شدن- ساکن بودن- گرفتن و پرت کردن

40 -60 دقیقه جهت اجرای فعالیت ها و 5-10 دقیقه جهت چک لیست مشارکت

2 سال و 6 ماه تا 7 سال و 11 ماه

عملکرد دست- توانایی های پوسچرال- درک بینایی- EF- مشارکت (مشاهده فرد در کلینیک، خانه، کلاس درس)

Fine motor

Gross motor

Visual motor

مقیاس عملکرد و مشارکت miller

40-60 دقیقه

4 سال تا 21 سال و 11 ماه

کنترل حرکات ظریف: مهارت های حرکتی برای نقاشی کشیدن و نوشتن

Bruininks -oseretsky test

جهت سنجش کفایت حرکتی

هماهنگی دستی:مهارت های حرکتی برای reaching، grasping، منیپولیشن اشیاع(تاکید بر سرعت، dexterity و هماهنگی)

هماهنگی بدنی: مهارت های حرکتی تعادلی و هماهنگی اندام فوقانی و تحتانی با یکدیگر

قدرت و چالاکی: قدرت عضلات درشت،سرعت و مهارت حرکتی برای حفظ پوزیشن بدن حین راه رفتن و دویدن

30-40 دقیقه

3 سال به بالا

مهارت های حرکتی و پردازشی در عملکرد فعالیت های پایه ای و ابزاری روزمره ی زندگی.

Assessment of Motor and Process Skills(AMPS)

45-60 دقیقه

7-17 سال

مهارت های عملکردی حرکتی که برای فعالیت های روزمره زندگی نیاز هستند.

Goal- Oriented Assessment of Life Skills(GOAL)

عنوان تست

حیطه های مورد ارزیابی

دامنه سنی

مدت زمان تست

Sensory Profile(SP)

-پردازش حسی: شنوایی، بینایی، وستیبولار، لمس و پردازش حس دهانی.

-تعدیل حسی: پردازش حسی مرتبط با تحمل و تون، تعدیل اینپوت های حسی که بر پاسخ عاطفی تاثیر می گذارند.

-پاسخ های رفتاری و عاطفی: پاسخ های عاطفی/ اجتماعی، نتیج رفتاری پردازش حسی.

10-3 سال

30-20 دقیقه

Sensory Processing Measure(SPM)

-مشارکت اجتماعی

-بینایی

-شنوایی

-لمس

-اگاهی بدنی

-تعادل و حرکت

-برنامه ریزی و ایده پردازی

-ارزیابی کلی سیستم حسی

12-5 سال

20-15دقیقه