مرکز توانبخشی ایرانی

ارائه خدمات توانبخشی از جمله ؛ کاردرمانی، توانبخشی شناختی، نروفیدبک، SI، VR، tDCS، موسیقی درمانی، بازی درمانی، ماساژ درمانی، ارتپدی فنی

خانه تیم دکتر اشکان ایرانی

دکتر اشکان ایرانی

کاردرمانگر


حیطه کاری

عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی شھید بھشتی

اطلاعات تماس