مرکز توانبخشی ایرانی

ارائه خدمات توانبخشی از جمله ؛ کاردرمانی، توانبخشی شناختی، نروفیدبک، SI، VR، tDCS، موسیقی درمانی، بازی درمانی، ماساژ درمانی، ارتپدی فنی

خانه تیم دکتر کاوه مقدم

دکتر کاوه مقدم

کاردرمانگر


حیطه کاری

فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته روانشناسی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اطلاعات تماس

فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته روانشناسی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

کتب تالیفی: